Rami Fichman

פרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


  רמי פיכמן - פרוגרמה, אוצרות, ניהול תוכן 

פרוגרמה ואוצרות למוזיאונים, אתרי מורשת ומרכזי מבקרים


אפיון וכתיבת - פרוגרמה רעיונית 
כתיבת מפרטים למכרזי הפקה ועיצוב
תאום תכנון תצוגה, ליווי ופיקוח
תקצוב הפקות מדיה מכל הסוגים
עדכון וחידוש מיצגים, סרטים ומצגות
כתיבה והפקה של תיקי תורם

Name:​:Message