Rami Fichman

 המסרה ופרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


  רמי פיכמן - פרוגרמה, אוצרות, המסרה

פרוגרמה וליווי אוצרותי לאתרי מורשת ומרכזי מבקרים


פרוגרמה רעיונית ואפיון המסרה 
פרוגרמה אוצרותית 
הכנת מפרטים למכרזי הפקה ועיצוב
תאום תכנון המסרה ותצוגה, ליווי ופיקוח
תקצוב הפקות מדיה מכל הסוגים
עדכון וחידוש מיצגים, סרטים ומצגות
כתיבה והפקה של תיקי תורם

Name:​:Message