Rami Fichman

 המסרה ופרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן
הצלחה של אתר מורשת לא נמדדת רק בכלים עיצוביים ובנושאי התצוגה, אלא גם ביצירת תנאי קיימות לאתר:
יצירת מינון הגיוני בין צוות התפעול, צוות ההדרכה, עלויות התפעול השוטף, תכנית שיווק ושמירה על יכולת להתעדכן ללא צורך בגיוסי הון נוספים.
כל מי שעוסק בהפעלה, שדרוג או הקמה של אתר מורשת צריך ללמוד משגיאות עבר שנעשו  ולהבין ממה הן נבעו.
צוות תכנון אידיאלי לאתר מורשת  צריך להיות בנוי כצוות מאוזן, שאוגד בתוכו את כל הידע הנדרש לצורך הכנת פרוגרמה שמטרתה טובת האתר ודאגה לקיומו העתידי.